Instrukcja zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym w ACSIMS Sp.z o.o

Instrukcja zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym
w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.

§ 1
1.Korupcja–zgodnie z art. 1 ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, oznacza czyn:

1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;

4) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

2. Konflikt interesów – zależności (finansowe, rodzinne, przyjacielskie, towarzyskie i biznesowe) mogące w sposób realny bądź potencjalny wpływać na obiektywizm podejmowanych działań lub decyzji;

3. Oszustwo – przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;

4. Korzyść majątkowa- to każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu; korzyścią tą może być nie tylko przyrost majątku, ale i wszystkie korzystne umowy.

5. Korzyść osobista– to świadczenie o charakterze niemajątkowym, polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje, np.: obietnica awansu lub zawarcie innej korzystnej umowy.
§ 2

1. Celem zapewnienia nadzoru służącego przeciwdziałaniu występowaniu zjawisk korupcyjnych zobowiązuje się:
1) wszystkich pracowników ACS i MS do poinformowania bezpośredniego przełożonego o okolicznościach mogących mieć wpływ na bezstronne wykonywanie przez nich obowiązków służbowych;

2) kierowników komórek organizacyjnych do systematycznego monitoringu pracy podległych pracowników i bieżącego informowania Prezesa Zarządu o każdym podejrzeniu nieprawidłowości.

2. W przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu zachowań korupcyjnych pracownicy ACS i MS mają obowiązek zabezpieczenia ewentualnych dowodów oraz powiadomienia Prezesa Zarządu za pośrednictwem przełożonego, a w przypadku gdy powyższe dotyczy przełożonego do powiadomienia bezpośrednio Prezesa Zarządu.

3. W toku przekazywania informacji o wystąpieniu korupcji, niezbędne jest zachowanie poufności informacji, zarówno w odniesieniu do osób informujących o wystąpieniu korupcji, jak i osób, których informacja dotyczy.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do:
1) zwracania szczególnej uwagi na sposób współpracy pracowników z osobami i podmiotami trzecimi oraz podejmowania bezzwłocznych i zdecydowanych czynności zapobiegawczych w przypadkach mogących powodować uzasadnione wątpliwości wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie;
2) omawiania z pracownikami zagrożeń występowania zjawisk korupcyjnych w komórce organizacyjnej i sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom.
§ 3

1. W celu potwierdzenia informacji o uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia zachowań korupcyjnych w ACS i MS oraz ewentualnego zabezpieczenia dowodów rzeczowych Prezes Zarządu zleca przeprowadzenie kontroli przez upoważnionego pracownika.

2. W przypadku podejrzenia wystąpienia zachowań korupcyjnych w ACS i MS, Prezes Zarządu kieruje sprawę do organów ścigania oraz podejmuje działania zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do pracownika/ów, wobec których potwierdziły się zarzuty ich działalności korupcyjnej.
§ 4

1. Stanowisko szczególnie narażone na ryzyko korupcji to stanowisko pracy, na którym zatrudniony pracownik, w związku z wykonywanymi czynnościami, może być narażony na ryzyko wystąpienia zachowań korupcyjnych określonych w § 1 niniejszej Instrukcji.

2. Osoby zajmujące stanowiska, narażone na ryzyko korupcji zobowiązuje się do złożenia
oświadczenia w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 przechowywane jest w aktach osobowych
pracownika.

 

Opublikował: Mateusz Domińczak
Publikacja dnia: 30.10.2023, 13:47
Dokument oglądany razy: 674
Podpisał: Mateusz Domińczak
Dokument z dnia: 30.10.2023