Klauzule informacyjne

  

KLAUZULA INFORMACYJNA O CHARAKTERZE OGÓLNYM

UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH SP. Z O.O.


Poniżej znajdzie Pani/Pan ogólną klauzulę informacyjną zawierającą niezbędne informacje, które powinniśmy przekazać zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2),  dalej "RODO".

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieszczamy na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej,  przy informacjach o sposobie załatwienia spraw lub bezpośrednio w dostępnych formularzach.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom (NIP 634-10-06-053, KRS 0000236838).

Z Administratorem  można się skontaktować w następujący sposób:

a) listownie na adres siedziby Administratora

b) pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@acstom.bytom.pl

c) telefonicznie: 032 395 60 00

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Panią Joannę Boczek. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan  skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw przysługujących na podstawie RODO, w następujący sposób:

a) listownie na adres: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom;

b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności związku z: udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem systemami i usługami opieki zdrowotnej, procesem rekrutacji, zatrudnienia oraz prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej, prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz rozliczaniem zawartych umów, a także konieczną archiwizacją.

2) w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania w interesie publicznym  oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej.

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w jednym lub większej ilości określonych celów.

W zakresie w jakim Administrator przetwarza szczególne kategorię danych osobowych np.  stan zdrowia, przesłanką prawną ich przetwarzania najczęsciej  jest:

a) art. 9 ust. 2 lit b RODO tj.  jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

b) art. 9 ust. 2 lit h RODO tj. niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń,

c) art. 9 ust. 2 lit a RODO tj. wyraźna zgoda na ich przetwarzanie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym świadczącym dla nas usługi wsparcia dla systemów teleinformatycznych.  Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również niezależni administratorzy, w tym przedsiębiorcy telekomunikacyjni, dostawcy usług płatniczych, banki, operatorzy pocztowi.

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO posiada Pani/Pan:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się  w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody osobowy, której dane dotyczą lub umowy zawartej z nią umowy,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) ,

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy w szczególności od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych określonych w art. 6 ust. 1 RODO lub 9 ust. 2 RODO.

6. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,
że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązany/a. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. Ponadto podanie danych może być również dobrowolne, brak podania danych nie wpłynie na możliwość realizacji usługi.

9. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane,
lub do czasu jej wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.

10. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

11. Przekazywanie danych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Nr wydania: 2, data: 26.02.2024 r.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH SP. Z O.O.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej "RODO", informujemy, co następuje.

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom (NIP 634-10-06-053, KRS 0000236838).

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

a) listownie na adres: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom;

b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w zakresie zawartym w przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawy z dnia 1 lipca 2021 r. o systemie informacji w ochronie zdrowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

4. Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
(w tym m.in. osobom upoważnionym przez pacjenta/przedstawicielom ustawowym, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz diagnostyki medycznej np. laboratoria analityczne, pracownie protetyczne, Centrum e-Zdrowia – państwowej jednostce budżetowej powołanej przez Ministra Zdrowia do obsługi systemu informacyjnego e-zdrowie (P1) , w którym raportowane są zdarzenia medyczne. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty przetwarzające wspierające nas w świadczeniu usług np. utylizujące dokumentację, czy świadczące usługi IT. Podmiotem świadczącym usługę wsparcia serwisowego dla systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe pacjentów jest TK-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

5. Pana/Pani dane osobowe będą w zakresie udzielonych świadczeń zdrowotnych co do zasady przechowywane będą

przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z uwzględnieniem pozostałych przypadków przewidzianych w art 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w szczególności w zakresie skierowań na badania lub zleceń lekarza przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; oraz w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia przez okres 22 lat. Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta przechowywane będą 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.

Po upływie ww. okresu przechowywania dokumentacja medyczna zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła (art. 29 ust. 2 zd. 1 ustawy o prawach pacjenta). Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być także wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta (art. 29 ust. 2 zd. 2 ustawy o prawach pacjenta).

Dane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych przetwarzane  będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w zakresie, w jakim nie będzie to prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonała wpisu do dokumentacji medycznej)  lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w tym ze względu na konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. W przypadku, gdy nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych lub innymi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

 

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PACJENTÓW


Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe, w zakresie obejmującym: dane identyfikacyjne i kontaktowe,
od pacjenta (lub ich przedstawiciela ustawowego w związku z upoważnieniem do uzyskiwania dokumentacji medycznej i/lub informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych. 

Nr wydania: 2, data: 20.02.2024 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 W UNIWERSYTECKIM CENTRUM STOMATOLOGII ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH SP. Z O.O.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej "RODO", informujemy, co następuje.

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom (NIP 634-10-06-053, KRS 0000236838).

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

a) listownie na adres: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom;

b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 § 1) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Postawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia).

 

Postawą prawną przetwarzania Pani/Pani danych osobowych w zakresie nie wskazanym w przepisach art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku danych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia).

 

5. Dane osobowe zawarte w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli przekazane przez Panią/Pana dokumenty nie zostaną odebrane w ciągu 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji to zostaną one zniszczone. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

 

8. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

10.Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

      Numer wydania: 2, data: 22.02.2024 r.

 

 

Wymagane dane i dokumenty:

 

 

 

 

 

1) informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj.:

 imię (imiona)  i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu/e-mail, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

 W przypadku gdy zakres danych osobowych przekazanych w dokumentach jest szerszy niż wynikający z wyżej wymieniony , w tym obejmuje szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. Pani/Pana stan zdrowia / niepełnosprawność, prosimy po wyrażenie zgody na ich przetwarzanie:

[ ] Wyrażam zgodę*  na przetwarzania moich danych osobowych podanych przeze mnie w prowadzonym procesie rekrutacji, innych niż te, które wynikają z art. 221 Kodeksu pracy.tj: dane ………………………….

 

 

 

                                                 ……………………………………………………

                       Czytelny podpis kandydata do pracy

 

 

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. należy umieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach przez okres najbliższych 6 miesięcy o treści:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich  w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o. o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.

                                                

                                                                                                                                              ……………………………………………………
                                                                                                                                               Czytelny podpis kandydata do pracy

                     

 

 


Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania

monitoringu wizyjnego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W UNIWERSYTECKIM CENTRUM STOMATOLOGII ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH SP. Z O.O.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w oparciu o art. 13
ust.1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.EL z 04.05.2016 r.,
Nr 119, s. 1
oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuję, co następuje:

      1.Administrator danych.

            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum      Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.
            Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom.

 

      2.Inspektor ochrony danych.

            Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan        skontaktować             w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący      sposób:

1)  pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl

2) pisemnie na adres: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom.

 

      3.Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1.        Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób        przebywających na terenie placówki medycznej, w tym w szczególności: pacjentów,      osób im towarzyszącym, pracowników, współpracowników Administratora oraz         zapewnienia ochrony mienia oraz niezbędnego bezpieczeństwa pomieszczeń,
       w których prowadzona jest działalność lecznicza.

2.        Przetwarzanie danych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje obszar:       części wspólne/ ciągi komunikacyjne w budynkach A i B zlokalizowanych
       w Bytomiu, Pl. Akademicki 17 oraz teren wokół budynków, w tym wejścia do   budynków, parking, chodnik.

3.        Podstawą prawną przetwarzania wizerunku osób zarejestrowanych przez system monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit.  e  oraz lit. f RODO w zw. art. 23a. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 22(2) §1 Ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. kodeks pracy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie           zapewnienia    bezpieczeństwa pracowników, pacjentów lub ochrony mienia.

 

      4.Odbiorcy danych osobowych.

      Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego     mogą być podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów, a także      wspierające Administratora w świadczeniu usług w zakresie monitoringu i ochrony    mienia podmioty przetwarzające. Podmiotem świadczącym usługi w ww. zakresie,      działającym na zlecenia Administratora jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowym „PARASOL” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy Alei W.       Korfantego 51/21 oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowym „HETMAN”
      sp. z  o.o. z siedzibą w Katowicach przy Alei W. Korfantego 51/9a.

       5.            Okres przechowywania danych osobowych.

1.        Dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego przechowywane        będą przez okres  20 dni od dnia nagrania, następnie zostaną nadpisane.

2.       W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu          prowadzonym na podstawie prawa lub w sytuacji, kiedy Administrator powziął  wiadomość, iż mogą one stanowić dowód  w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu           do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

      6.Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych         osobowych.

      Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od       administratora dostępu do treści danych, ich sprostowania/uzupełniania, usunięcia
      i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec        przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

      7.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

      Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
      o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do     organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
     
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

      8.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz            konsekwencjach niepodania danych osobowych.

            Wejście w strefę monitoringu wizyjnego jest dobrowolne, jednak niezbędne do                     realizacji celu przetwarzania. 

 

      9.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

      Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie          będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Pani/Pana             dane nie będą profilowane.

 

 

            Wersja nr 3, data: 02.02.2024 r.                                               

 

 

Opublikował: Piotr Makowski
Publikacja dnia: 27.02.2024, 08:20
Dokument oglądany razy: 358
Podpisał: Maciej Świerczkowski
Dokument z dnia: 20.02.2024