Regulamin organizacyjny

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH SP. Z O.O.

 

 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

1.    Regulamin opracowano w oparciu o przepisy:

1)    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2023 r. poz.991 z późn. zm.),

2)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych  finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 146),

3)    ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.),

4)    innych obowiązujących aktów prawnych.

2.    Niniejszy regulamin został ustanowiony przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3.    Regulamin Organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności:

1)        nazwę podmiotu leczniczego,

2)        cele i zadania podmiotu,

3)        strukturę organizacyjną zakładu leczniczego,

4)        rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

5)        miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

6)        przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego,

7)        organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym,

8)        warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

9)        wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnie 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

10)     organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

11)     wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,

12)     sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego,  

13)    inne postanowienia w tym zasady prowadzenia w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii monitoringu pomieszczeń ogólnodostępnych.

 

§ 2

 

1.    Podmiot leczniczy działa pod nazwą Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem 0000236838, REGON: 272215818, NIP: 634-10-06-053. Siedzibą Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. jest miasto Bytom, Plac Akademicki 17.

2.    Podmiot leczniczy może używać nazwy skróconej UCS SUM w Katowicach sp. z o.o.

3.    Nadzór nad Uniwersyteckim Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. sprawuje Zgromadzenie Wspólników oraz Rada Nadzorcza, w zakresie określonym w odrębnej ustawie i Akcie Założycielskim Spółki. 

4.    Obszarem działania Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. jest Rzeczpospolita Polska.

5.    Podmiot leczniczy Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. tworzy i wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (zwanym dalej UCS).

 

II. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

 

§ 3

 

1.       Podstawowym celem działalności Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

2.       Do zadań Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. należy także udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, zgodnie z zawartą w tym zakresie umową.

3.       Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. prowadzi również szkolenie podyplomowe w zakresie staży podyplomowych i specjalizacji zgodnie z posiadaną akredytacją.

 

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH SP. Z O.O.

 

§ 4

 

1.       Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego tworzą:

1)    Zakład leczniczy - Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

2)    Działy:

a)    Biuro Zarządu,

b)    Główny Księgowy i Dział Finansowo – Księgowy,

c)    Dział Kadr i Płac,

d)    Dział Administracyjno – Techniczny,

e)    Dział Analiz i Rozliczeń,

f)     Dział Informatyki.

3)    Samodzielne stanowiska:

a)     Radca Prawny,

b)    Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

c)     Inspektor ds. BHP,

d)    Specjalista ds. Zamówień Publicznych,

e)    Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością,

f)      Inspektor Ochrony Radiologicznej.

4)    Zarząd może powoływać zarządzeniem komitety, komisje i zespoły problemowe  o charakterze stałym lub czasowym.

2.       Schemat organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. wraz ze wskazaniem pionów, zakładów leczniczych, jednostek i komórek organizacyjnych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

 

Strukturę organizacyjną zakładu leczniczego Uniwersyteckie Centrum Stomatologii tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

1) Jednostka – Uniwersytecki Centrum Stomatologii w Bytomiu, w lokalizacji Pl. Akademicki 17, Bytom wraz z komórkami organizacyjnymi:

a) Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją,

b) Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego,

c) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii,

d) Poradnia Ogólnostomatologiczna,

e) Poradnia Protetyki Stomatologicznej,

f) Poradnia Ortodoncji,

g) Pracownia Protetyki,

h) Pracownia Ortodoncji,

i) Pracownia Rentgenowska.

2) Jednostka – Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Zabrzu, w lokalizacji Pl. Traugutta 2, Zabrze wraz z komórkami organizacyjnymi:

a) Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia,

b) Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego,

c) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,

d) Poradnia Ogólnostomatologiczna,

e) Poradnia Protetyki Stomatologicznej i Dysfunkcji Narządu Żucia,

f) Poradnia Ortodoncji,

g) Pracownia Protetyki,

h) Pracownia Ortodoncji,

i) Pracownia Rentgenowska.

 

IV. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 

§ 5

 

1. Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii udziela podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych stomatologicznych w  następujących zakresach:

1)      stomatologii zachowawczej z endodoncją,

2)      chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej,

3)      protetyki stomatologicznej i dysfunkcji narządu żucia,

4)      ortodoncji i leczenia dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi części twarzowej czaszki,

5)      stomatologii wieku rozwojowego,

6)      chirurgii stomatologicznej,

7)      implantologii stomatologicznej,

8)      radiologii stomatologicznej.

2.    Zakładem leczniczym Uniwersyteckie Centrum Stomatologii kieruje Dyrektor Medyczny.

3.    Szczegółowy zakres udzielanych świadczeń w poszczególnych poradniach i pracowniach Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.    Świadczenia zdrowotne w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii udzielane są w ramach:

1)        świadczeń finansowanych ze środków publicznych dla osób uprawnionych, zgodnie z umową zwartą z Narodowym Funduszem Zdrowia,

2)        w ramach ubezpieczenia zdrowotnego obywateli krajów członkowskich Unii  Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (system EKUZ),

3)        pełnej odpłatności wg obowiązującego cennika usług medycznych Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.,

4)        realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w ramach umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach,

5)        umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,

6)        prowadzonych programów profilaktyki i promocji zdrowia.

V. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

§ 6

 

Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii udziela świadczeń zdrowotnych w dwóch jednostkach, funkcjonujących pod adresami:

1)    Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Bytomiu, Plac Akademicki 17, 41-902 Bytom;

2)    Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Zabrzu, Plac Traugutta 2, 41-800 Zabrze.

 

VI. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§ 7

 

1.    Zakres, sposób udzielania świadczeń oraz rodzaj wykorzystywanych w procesie leczenia materiałów dentystycznych określają obowiązujące przepisy regulujące zakres świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz właściwe Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2.    Uniwersyteckie Centrum Stomatologii organizuje proces udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

3.    Świadczenia zdrowotne w poradniach udzielane są przez lekarzy dentystów, specjalistów wymaganych dla profilu poradni Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii oraz przez lekarzy stażystów i lekarzy w trakcie specjalizacji pod nadzorem lekarza specjalisty. 

4.    W udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą brać udział studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego, pod bezpośrednim nadzorem lekarzy Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.

5.    Lekarze dentyści udzielają świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki zawodowej.

6.    Lekarze dentyści prowadzą dokumentację medyczną pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.    Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie tj. osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.ucsum.pl, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

8.    Pacjenci przyjmowani są bez skierowania lub na podstawie skierowania.

9.    W celu potwierdzenia uprawnień do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach umowy z Narodowym Fundusze Zdrowia wymagane jest okazanie aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

10.Wykaz dokumentów, które należy okazać podczas rejestracji znajduje się na tablicy ogłoszeń przy Rejestracji w jednostkach w Bytomiu i Zabrzu.

11.   W przypadku konieczności udzielenia świadczenia związanego z leczeniem rozpoczętym w innej placówce medycznej, zaleca się posiadanie skierowania z opisem przeprowadzonych dotychczas czynności leczniczych.

12.   W przypadku pacjentów ze znacznym stopniem ogólnego obciążenia chorobowego, wskazane jest posiadanie opinii lekarza prowadzącego odnośnie możliwości zastosowania terapii standardowej.

13.   Koszty leczenia stomatologicznego pacjenta hospitalizowanego w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ponosi jednostka kierująca.

14.   UCS udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu i przywracaniu zdrowia jamy ustnej, w tym uzębienia, a obejmujące w szczególności:

1)      badanie, poradę lekarską,

2)      konsultację specjalistyczną,

3)      profilaktykę zdrowia jamy ustnej i uzębienia od okresu noworodkowego, poprzez wiek dziecięcy, młodzieżowy, dojrzały i u pacjentów w wieku podeszłym,

4)      sanację uzębienia (leczenie zachowawcze i chirurgiczne w znieczuleniu miejscowym i ogólnym, sedacja wziewna u dzieci),

5)      przywracanie funkcji żucia (leczenie ortodontyczne, protetyczne i implantologiczne),

6)      profilaktykę i leczenie chorób przyzębia oraz błon śluzowych,

7)      profilaktykę i leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego, dysfunkcji narządu żucia.

15.   Na każdej pierwszorazowej wizycie lekarz dentysta co najmniej:

1)      potwierdza prawidłowość danych wpisu rejestracyjnego,

2)      przeprowadza wywiad,

3)      wykonuje badania przedmiotowe stanu jamy ustnej,

4)      kieruje na badania dodatkowe (wg wskazań klinicznych) i interpretuje ich wynik,

5)      stawia wstępną diagnozę,

6)      prezentuje wstępny plan leczenia,

7)      przedstawia możliwości leczenia oraz, w przypadku leczenia odpłatnego dla pacjenta, orientacyjne koszty usługi.

16.   W przypadku wykonywania zdjęć RTG oraz badań TK pacjentom do ukończenia 18 roku życia wymagane jest okazanie książeczki zdrowia dziecka w celu dokonania wpisu napromieniowania w trakcie wykonywania badania. W przypadku braku książeczki zdrowia dziecka wydawane jest pacjentowi odrębne zaświadczenie, potwierdzające wykonanie badania.

17.   Pacjenci do ukończenia 18 roku życia winni zgłosić się do UCS wraz z przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub inną umocowaną osobą dorosłą, będącą opiekunem faktycznym.

18.   Lekarz dentysta UCS ma prawo orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

19.    Osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych  przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, z zastrzeżeniem, że liczba wykonywanych procedur medycznych jest uzależniona od wartości środków finansowych ustalonych w umowie zawartej przez Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku ograniczenia przyjęć pacjentów, z powodu wyczerpania liczby świadczeń określonej w ww. umowie, pacjent jest wpisany na listę oczekujących. Pilne przypadki bólowe przyjmowane są w dniu zgłoszenia.

20.   Z możliwości leczenia przez Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, zgodnie z zawartą w tym zakresie umową, mogą korzystać wyłącznie osoby o określonym stanie klinicznym, w liczbie zabezpieczającej realizację danej formy kształcenia lub programu badawczego.

21.   Pacjenci zakwalifikowani do leczenia w ramach realizowanego kształcenia przeddyplomowego, przyjmowani są przez lekarzy Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o., będących równocześnie pracownikami dydaktycznymi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy udziale studentów.

22.   W ramach procesu dydaktycznego świadczone są usługi wyłącznie w okresie obowiązywania umowy (roku akademickiego) tj. od października do czerwca.

23.   Osoby uprawnione na mocy ogólnie obowiązujących przepisów do korzystania ze świadczeń poza kolejnością winny przedstawić ważny dokument potwierdzający status osoby uprawnionej.

 

VII. ORGANIZACJA PRZEBIEGU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT OD PACJENTA

§ 8

1.    Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. pobiera opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących sytuacjach:

1)    od osób (pacjentów) nie mających prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych przepisach prawa,

2)    w przypadku gdy przepisy prawa, w tym ustawa, o której mowa w pkt. 1, przewidują pobieranie opłat, a świadczenia nie są finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi płatnikami,

3)    w przypadku jeżeli pacjent świadomie rezygnuje z prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych  poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli,

2.    Pacjenci korzystający z usług wykonywanych odpłatnie przy rejestracji winni okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

3.    Z tytułu udzielania odpłatnych świadczeń medycznych opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem usług medycznych Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o., stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu. Zmiana cennika dokonywana jest w trybie właściwym dla zmiany Regulaminu.

4.    Pacjent dokonuje wpłaty w kasie lub wyznaczonej do pobierania opłat rejestracji Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. bezpośrednio po wykonaniu usługi medycznej.

5.    Zapłata za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie może być dokonana wpłatą gotówkową lub kartą płatniczą na podstawie potwierdzenia wykonania usługi/zlecenia.

6.    Każda indywidualna wpłata Pacjenta jest fiskalizowana przez kasjera lub pracownika rejestracji, a Pacjent otrzymuje paragon fiskalny. Na życzenie Pacjenta, do paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura VAT. W przypadku, gdy faktura wystawiana jest na podmiot gospodarczy, pacjent przed zarejestrowaniem powinien poinformować o tym fakcie a następnie podać nr NIP. Wystawienie faktury VAT na podmiot gospodarczy po wystawieniu paragonu fiskalnego nie jest możliwe.

 

§ 9

 

1.    Świadczenia zdrowotne, za które pobierane są opłaty, udzielane są w sposób nie kolidujący z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z podmiotami finansującymi świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych, ani nie powodujący ograniczenia dostępności do takich świadczeń, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń z uwzględnieniem kryteriów medycznych.

2.    Udzielanie świadczeń odpłatnych nie ma wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3.    Nie można odmówić udzielania świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na stan zagrożenia życia lub zdrowia.

4.    Działalność finansowana w ramach świadczeń gwarantowanych i działalność odpłatna są organizacyjne rozdzielone.

 

 

VIII. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK LUB KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

 

§ 10

 

1.       Struktura organizacyjna Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. jest odzwierciedleniem organizacji pracy, specjalizacji i współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.

2.       Uniwersyteckim Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.  kieruje Prezes Zarządu, który jest przełożonym wszystkich pracowników i reprezentuje Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. na zewnątrz.

3.       Zakładem leczniczym Uniwersyteckie Centrum Stomatologii kieruje dyrektor zakładu leczniczego, - Dyrektor Medyczny, który odpowiada za działalność tego zakładu.  

4.       W razie nieobecności Dyrektora Medycznego zastępstwo pełni lekarz przez niego wyznaczony.

5.       Jednostki, komórki i samodzielne stanowiska funkcjonują w ramach pionów:

1)      Pion Prezesa Zarządu,

2)      Pion Dyrektora Medycznego.

6.    Pion Prezesa Zarządu realizuje zadania w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki oraz obsługi administracyjno – technicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii. Pion Prezesa Zarządu stanowią komórki organizacyjne:

1)    Biuro Zarządu

2)    Główny Księgowy i Dział Finansowo – Księgowy

3)    Dział Kadr i Płac,

4)    Dział Administracyjno – Techniczny,

5)    Dział Informatyki,

oraz stanowiska samodzielne:

1)    Radca Prawny,

2)    Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

3)    Inspektor ds. BHP,

4)    Specjalista ds. Zamówień Publicznych,

5)    Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością,

6)    Inspektor Ochrony Radiologicznej.

7.    Pion Dyrektora Medycznego realizuje zadania w zakresie organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w tym rejestracji pacjentów i rozliczania świadczeń w ramach zawartych umów. Pion medyczny stanowią w jednostkach Bytom i Zabrze:

1)    Poradnie,

2)    Pracownie,

3)    Koordynatorzy Personelu Średniego,

4)    Dział Analiz i Rozliczeń z podległymi sekcjami Statystyki,

5)    Rejestracje.

8.    Pracą poszczególnych komórek organizacyjnych w obrębie pionów kierują kierownicy tych komórek.

9.    Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w pkt 7 ppkt  1) i 2) należy kompleksowa opieka nad pacjentem poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych stomatologicznych, w tym udzielanie porad i konsultacji lekarskich i przeprowadzanie badań diagnostycznych.

10.Poszczególne piony, jednostki, komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska zobowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno – leczniczym, profilaktyczno – higienicznym oraz administracyjno – gospodarczym.

11.Dla prawidłowej realizacji zadań w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii mogą być tworzone zespoły i komisje, zajmujące się określoną problematyką związaną z realizacją celów i zadań.

12.W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy Poradnie wewnętrznie mogą być podzielone na gabinety.

13.Szczegółowy zakres zadań pionów, jednostek, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk oraz zasady kierowania tymi jednostkami określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

 

 

 

IX.  WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 

§ 11

 

1.         Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2.         Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na:

1)    kierowaniu pacjentów na:

a)         konsultacje specjalistyczne,

b)         leczenie stacjonarne i całodobowe,

c)         leczenie ambulatoryjne, w tym badania diagnostyczne.

2)    zawieraniu umów na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie technicznych usług protetycznych i innych świadczeń, których nie wykonuje się w jednostkach i komórkach organizacyjnych Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, a które są konieczne do zapewnienia prawidłowego procesu leczenia,

3)    udzielaniu konsultacji przez specjalistów zatrudnionych w zakładach leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
sp. z o.o.
na zlecenie innych podmiotów leczniczych.

3.         Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się na podstawie zawartych umów i porozumień.

4.         W przypadku konieczności kontynuowania diagnostyki lub leczenia w innym podmiocie leczniczym, pacjent jest kierowany do takiego podmiotu na zasadach określonych przepisami prawa.

5.         Materiał biologiczny wysyłany do innych zakładów/ pracowni diagnostycznych musi być odpowiednio zabezpieczony, a wyniki badań są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami przyjętymi w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii.

6.         Transport sanitarny niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi, realizującymi te świadczenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

 

X. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA JEJ UDOSTĘPNIENIE

 

§ 12

 

1. Zgodnie z Art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, albo w siedzibie Spółki, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,

4) przez wysłanie dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

5) przez wydanie na informatycznym nośniku danych.

3. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

4. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i wydanie za potwierdzeniem odbioru, wysłanie przesyłką poleconą lub przekazanie w sposób określony w ust. 2 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.

5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w Rejestracji Poradni w Bytomiu i Zabrzu w postaci wyciągów, odpisów lub kopii wyłącznie na wniosek:

1)    pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej,

2)    przedstawiciela ustawowego pacjenta,

3)    innych podmiotów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6.  Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną również:

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych,

2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,

3) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,

4) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,

5) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

6) Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 451 oraz z 2023 r. poz. 605),

7) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

8) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

9) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

10) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,

11) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,

12) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,

13) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem przeglądu akredytacyjnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz.U. poz. 1692) albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,

14) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2465).

7. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Osoba bliska oznacza małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii  prostej, przedstawiciela ustawowego lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

8. W przypadku badań histopatologicznych pacjent otrzymuje oryginał wyniku badania bez pobierania opłaty, natomiast kopia wyniku pozostaje w dokumentacji medycznej pacjenta. 

9. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2)  i 5) pobiera się od wnioskodawcy opłatę, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. nie pobiera opłat:

1) od pacjenta  albo jego przedstawiciela ustawowego po raz pierwszy w żądanym zakresie i w formie wyciągu, odpisu, wypisu lub na elektronicznym nośniku danych, jeżeli jest taka możliwość organizacyjna,

2) w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta, 

3) w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. poz. 605), prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta, 

3) w związku z postępowaniem w sprawie świadczenia kompensacyjnego, o którym mowa w art. 67v ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

4) od osób zainteresowanych i organów rentowych, za udostępnienie dokumentacji medycznej, niezbędnej w sprawach świadczeń przewidzianych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

5) w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego pacjentowi posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego,

6) w przypadku udostępniania zakładowi ubezpieczeń, z którym Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dokumentacji medycznej pacjenta zgłaszającego roszczenie o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia wobec Spółki,

7) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

11. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na kwotę stanowiącą równowartość:

1)  0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej,

2) 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej,

3) 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 

przy czym przez przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale rozumie się przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. 

12. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 11, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

13. Każdorazową wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medyczne z uwzględnieniem postanowień pkt. 11, po ogłoszeniu wskaźnika na dany kwartał, określa Prezes Zarządu w formie Zarządzenia, które podlega kwartalnej aktualizacji.

14. W przypadku konieczności udostępnienia dokumentacji medycznej na wezwanie sądu lub prokuratury, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. ma prawo żądać zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i wysyłką dokumentacji. Opłaty za nadanie przesyłki pocztowej nalicza się zgodnie z cennikiem usług pocztowych.


XI. ZASADY PROWADZENIA MONITORINGU POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH SP. Z O.O. NIEZBĘDNEGO DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PRACOWNIKÓW PODMIOTU LECZNICZEGO

 

§ 13

 

1.    Zarząd Spółki określa w formie Zarządzenia zasady prowadzenia monitoringu pomieszczeń ogólnodostępnych zakładów leczniczych Spółki, w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom, za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Monitoring prowadzony jest w pomieszczeniach:

1) ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników, 

2) w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

3.    Monitoring prowadzony jest za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), uwzględniając konieczność poszanowania intymności i godności pacjenta, w tym przekazywanie obrazu z monitoringu w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych czynności fizjologicznych, potrzebę zastosowania monitoringu w danym pomieszczeniu oraz konieczność ochrony danych osobowych.

4.    Nie prowadzi się monitoringu pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, przebieralni i szatni.

5.    W przypadku konieczności wprowadzenia monitoringu w salach klinicznych każdy pacjent powinien wyrazić pisemnie zgodę na udzielanie mu świadczeń w pomieszczeniu monitorowanym. Brak zgody nie może wpływać na proces udzielania świadczeń zdrowotnych.

6.    Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, o którym mowa w ust. 1, zawierające dane osobowe,  przetwarzane są  wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia nagrania. 

7.    Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają trwałem zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

8.    W przypadku wystąpienia przez organy ścigania o zabezpieczenie nagrania z monitoringu jako materiału dowodowego, nagranie zostaje zabezpieczone do czasu przekazania go tym organom w związki z prowadzonym postepowaniem.

9.    Wszystkie miejsca objęte monitoringiem są w sposób wyraźny oznaczone piktogramami.

 

 
 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 14

 

1. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników jednostek i komórek organizacyjnych Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. oraz pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz uprawnionych przedstawicieli pacjentów.

2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy odpowiednich aktów normatywnych.

3. Podanie Regulaminu do wiadomości następuje przez przekazanie kierownikom komórek organizacyjnych Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. oraz zamieszczenie na stronie internetowej w sekcji BIP. Regulamin jest udostępniany do wglądu w Rejestracji w jednostce w Zabrzu i Bytomiu, Dziale Kadr i Płac oraz Biurze Zarządu.

4. Zmiany Regulaminu albo ustalenie nowego Regulaminu mogą zostać wprowadzone w trybie określonym dla jego wprowadzenia, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego w zakresie określającym rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki wyrażonej w formie uchwały.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Schemat organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.

- Załącznik nr 2 Szczegółowe zakresy świadczeń zdrowotnych udzielanych w poradniach i pracowniach Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.

- Załącznik nr 3  Zakresy zadań i odpowiedzialności osób kierujących pionami organizacyjnymi Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.  

- Załącznik nr 4  Cennik usług medycznych Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.

Załączniki:
  1. Schemat organizacyjny UCS (21.05.2024, 11:11) - pobrań: 92
  2. Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (21.05.2024, 11:12) - pobrań: 95
  3. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (21.05.2024, 11:12) - pobrań: 100
  4. Cennik usług medycznych.pdf (22.05.2024, 09:20) - pobrań: 99
Opublikował: Piotr Makowski
Publikacja dnia: 21.05.2024, 11:11
Dokument oglądany razy: 385
Podpisał: Maciej Świerczkowski
Dokument z dnia: 20.01.2024