Regulamin przyjęć Pacjentów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2024 Prezesa Zarządu

Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii

 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.  

 

Regulamin Przyjmowania Pacjentów
w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii

 

 

§1  Informacje ogólne

 

1.    Regulamin opracowano w oparciu o przepisy:

1)    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2023 r. poz.991 z późn. zm.),

2)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),

3)    ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.),

4)    innych obowiązujących aktów prawnych.

 

§2  Zakres świadczeń

 

1.        W Poradniach Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii (dalej UCS)  udzielane są  świadczenia  zdrowotne z zakresu stomatologii, tj.:

·         stomatologii zachowawczej z endodoncją,

·         chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej,

·         protetyki stomatologicznej,

·         ortodoncji,

·         stomatologii wieku rozwojowego,

·         chirurgii stomatologicznej i implantologii,

·         radiologii stomatologicznej.

 

2.        Powyższe świadczenia stomatologiczne udzielane są  w  ramach:

a)      kontraktu z NFZ – dla pacjentów objętych powszechnym system ubezpieczenia zdrowotnego oraz posiadających uprawnienia na podstawie przepisów o koordynacji lub przepisów odrębnych (bezpłatnie);

b)      praktycznego kształcenia studentów w ramach zadań dydaktycznych realizowanych dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na zasadach określonych w umowie, a jeżeli te świadczenia są rozliczane w ramach kontraktu z NFZ pacjentom wskazanym w pkt. a) bezpłatnie;

c)      zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi – również w stosunku do pacjentów skierowanych z podmiotów zewnętrznych bez umowy, o której mowa w pkt. a) odpłatnie, w takim przypadku świadczenia finansuje podmiot kierujący lub pacjent;

d)      badań naukowych i klinicznych na zasadach określonych w umowach stanowiących podstawę realizowania tych badań;

e)      programów profilaktycznych i promocji zdrowia na zasadach określonych w umowach stanowiących podstawę realizowania tych programów;

f)       leczenia odpłatnego w zakresie w jakim pacjenci nie mają prawa do świadczeń finansowanych w ramach kontraktu z NFZ, świadczenia nie mają statusu świadczenia gwarantowanego finansowanego w ramach kontraktu z NFZ lub pacjenci oświadczą o świadomej rezygnacji z uzyskania świadczenia finansowanego w ramach kontraktu z NFZ i  pokryciu kosztu takiego świadczenia.

 

§3 Pierwszeństwo przyjęcia

 

1.    Pacjenci przyjmowani są zgodnie z kolejnością wynikającą ze zgłoszenia, z zastrzeżeniem, iż pacjenci bólowi powinni być przyjęciu w miarę możliwości w dniu zgłoszenia.

2.   Niezależnie od kolejności zgłoszenia poza kolejnością przyjmowani są następujący pacjenci:

·         kobiety w ciąży (od 01.01.2017)

·         świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a (świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przepis wszedł w życie 01.01.2017) i 1b (osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, przepis wszedł w życie 01.07.2018)

 • osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 (Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu)
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • kombatanci
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby (od 01.07.2018)
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% (od 11.10.2019)
 • dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r. (od 26.01.2021)
 • osoby, które legitymują się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 67zb ustawy
  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres wskazany w tym zaświadczeniu, nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania zaświadczenia (dotyczy osób, którym przyznano świadczenie kompensacyjne z tytułu szkód wynikających ze zdarzeń medycznych, przepis wszedł w życie 06.09.2023)

3.    Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

·         świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą
z prowadzonej przez niego listy oczekujących;

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia;
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą
   z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
 • osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

4.    Osoby korzystające ze świadczeń poza kolejnością zobowiązane są do okazania - przed przystąpieniem do realizacji świadczeń właściwych dokumentów uprawniających ich do skorzystania ze świadczeń lub potwierdzających ich status jako osób uprawnionych wraz z dokumentem tożsamości np.: karty ciąży, orzeczenia o  niepełnosprawności, legitymacji Honorowego Dawcy itp.

 

                                                         § 4 Rejestracja pacjenta

 

1.    Pacjent na wizytę może umówić się telefonicznie, osobiście, przez osoby trzecie lub drogą elektroniczną (MPI). Przychodzące rozmowy telefoniczne są nagrywanie, zakres oraz zasady zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 17/2024 z dnia 13.02.2024r. Prezes Zarządu Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach sp. z o.o. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2020 z dnia 26.10.2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagrywania rozmów w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o.

 

2.    Skierowanie do leczenia stomatologicznego, zarówno ogólnostomatologicznego, jak i specjalistycznego nie jest wymagane. W przypadku konieczności udzielenia świadczenia związanego z leczeniem rozpoczętym w innej placówce medycznej zaleca się posiadanie skierowania z opisem zrealizowanych już procedur medycznych. 

3.        Pacjent pierwszorazowy w wyznaczonym dniu wizyty stawia się osobiście, ok. 30 min wcześniej przed wyznaczoną godziną wizyty w Rejestracji celem wypełnienia stosownych formalności związanych z założeniem dokumentacji medycznej i uzyskaniem stosownych zgód.

4.        W przypadku małoletnich pacjentów na pierwszą wizytę należy zgłosić się obowiązkowo z rodzicem lub opiekunem prawnym. W trakcie procesu rejestracji należy podać numer PESEL, nazwisko i imię (imiona) rodzica lub opiekuna prawnego oraz adres jego miejsca zamieszkania, a także uzupełnić druk Oświadczenie opiekuna prawnego. Zgodę na leczenie osoby małoletniej może wyrazić jedynie opiekun prawny.

5.        Rodzic lub opiekun prawny małoletniego na pierwszej wizycie może wskazać opiekuna faktycznego, który będzie sprawował bezpośrednią opiekę nad małoletnim w trakcie procesu leczenia. W tym celu należy wypełnić druk Oświadczenie - upoważnienie opiekuna faktycznego, dostępny w Rejestracji.

6.        W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, tj. do ukończenia
18 (osiemnastego) roku życia, każda wizyta musi odbyć się w obecności opiekuna prawnego lub faktycznego. W celu potwierdzenia tożsamości należy okazać legitymację szkolną.

7.        W trakcie procesu rejestracji - w celu weryfikacji prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych (system eWUŚ) - należy podać numer PESEL oraz potwierdzić swoją  tożsamość jednym z poniżej wymienionych dokumentów:

·       dowód osobisty;

·       paszport;

·       prawo jazdy;

·       dowodem osobistym lub prawem jazdy w systemie mObywatel.

8.        W przypadku, gdy system eWUŚ informuje o braku uprawnień do świadczeń,
a pacjent jest pewny, iż uprawnienia do świadczeń posiada, przed udzieleniem świadczeń pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne Oświadczenie - udostępnione
w Rejestracji oraz przedstawić inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, np.: legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie od pracodawcy, aktualne zgłoszenie
do ubezpieczenia zdrowotnego.

9.        W przypadku bezpłatnego leczenia  protetycznego dla pacjentów ubezpieczonych (w ramach umowy z NFZ) pacjent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego jego prawo do realizację świadczenia w ramach umowny z NFZ (P_5/19).

10.    Personel Poradni zobligowany jest do weryfikacji uprawnień do bezpłatnego leczenia protetycznego w formacie udostępnionym przez NFZ i odnotowania tego faktu
w dokumentacji medycznej, jednak
obowiązkiem pacjenta jest upewnienie się czy minęło 5 lat od ostatniego leczenia protetycznego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego u innego świadczeniodawcy. 

11.    Pacjentów przyjmowanych na podstawie przepisów o koordynacji, do świadczeń
w ramach kontraktu z NFZ, uprawnienia posiadanie aktualnej karty EKUZ
(tj. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub poświadczenia potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

§5 Przyjęcie pacjenta

 

1.    W przypadku pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi wskazane jest
przed podjęciem działań leczniczych uzyskanie zgody lekarza prowadzącego na zabiegi stomatologiczne - szczególnie istotne w przypadku konieczności przeprowadzenia sanacji jamy ustnej.

2.    Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby zapisane na wizytę, jednakże może zaistnieć sytuacja, gdy kolejność zostanie zmieniona przez lekarza z uwagi na potrzeby medyczne innych pacjentów.

3.    Pomoc doraźna udzielana jest pacjentom z bólem w dniu ich zgłoszenia
się w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii

4.    Lekarze przyjmujący w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii będą dokładać starań, aby wizyty odbywały się planowo i o wyznaczonej porze. Jednak ze względu na charakter pracy, czy też sytuacje, które nie zawsze da się przewidzieć, godziny przyjęć podane
są orientacyjnie i możliwe są odstępstwa od godziny zaplanowanego przyjęcia danego pacjenta. Pacjenci proszeni są o okazanie wyrozumiałości, w razie, gdyby z powodów medycznych zaistniało opóźnienie w rozpoczęciu wizyty. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku awarii sprzętu, bądź zaistnienia innych warunków uniemożliwiających terminowe przeprowadzenie wizyty.

5.    Termin wizyty pacjenta celem kontynuacji leczenia ustala lekarz lub za jego wskazaniem personel średni w odpowiedniej poradni lub rejestracja.

6.    Leczenie specjalistyczne - protetyczne, ortodontyczne, zabiegi chirurgiczne - może być podjęte po zakończeniu leczenia przygotowawczego.

7.    Lekarz w trakcie wizyty pierwszorazowej ma obowiązek:

·           potwierdzić tożsamość pacjenta,

·           potwierdzić prawidłowość danych wpisu rejestracyjnego,

·           przeprowadzić wywiad,

·           wykonać badanie przedmiotowe stanu jamy ustnej,

·           skierować pacjenta na badania dodatkowe wg. wskazań klinicznych,

·           postawić wstępną diagnozę,

·           przedstawić wstępny plan leczenia,

·           przedstawić możliwość leczenia oraz orientacyjny koszt leczenia,

·           uzyskać stosowne zgody od pacjenta, rodzica lub opiekuna prawnego
małoletniego pacjenta na leczenie po uprzednim poinformowaniu
 o ryzyku zabiegu lub ewentualnych komplikacjach.

8.    Pacjent po zakwalifikowaniu się do leczenia, zaakceptowaniu planu leczenia oraz formy finansowego rozliczenia - jednakże przed rozpoczęciem leczenia - ma obowiązek  wyrażenia pisemnej, świadomej zgody na jego przeprowadzenie.

 

§6 Odstąpienie od leczenia

 

1.    Lekarz może odmówić przyjęcia do leczenia lub kontynuacji leczenia w sytuacji,
gdy odmowa nie zagraża zdrowiu i życiu pacjenta, przy współistniejącym:

a)      braku zgody pacjenta na poddanie się badaniu,

b)      braku zgody pacjenta na proponowany sposób leczenia, metody terapii, harmonogramu wizyt lub z uwagi na zakres tworzonej dokumentacji
medycznej,

c)      zalegania z płatnością za wcześniej wykonane usługi stomatologiczne,
co skutkuje odmową przyjęcia do leczenia w ramach świadczeń
nie finansowanych w ramach kontraktu z NFZ,

d)      złego stanu higieny osobistej lub stawienia się na wizytę w stanie po spożyciu
alkoholu lub środków odurzających,

e)      niewłaściwego zachowania się pacjenta w stosunku do pracowników, innych
pacjentów lub studentów,

f)       niezastosowania się pacjenta do aktów prawa wewnętrznego - w tym do niniejszego Regulaminu.

2.    W przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uprzedzić o tym pacjenta lub jego opiekuna prawnego i w sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt. d), e) f) wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym. Jednocześnie należy odnotować ten fakt wraz z uzasadnieniem w dokumentacji medycznej oraz poinformować o tym przełożonego lub Dyrektora Medycznego.


§7 Usługi udzielane odpłatnie

 

1.    Cennik usług medycznych Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o., dostępny jest w Rejestracji, każdej Poradni oraz na stronie internetowej www.acstom.bytom.pl.

2.    Pacjent finansuje ze środków własnych, świadczenia zdrowotne w wysokości określonej  obowiązującym cennikiem w sytuacji, gdy:

·           nie posiada uprawnień do świadczeń gwarantowanych (w ramach umowy
z NFZ),

·           planowane zabiegi nie są objęte koszykiem świadczeń gwarantowanych,

·           świadomie rezygnuje z prawa do świadczeń w ramach powszechnego
 ubezpieczenia zdrowotnego.

3.    Przed realizacją świadczeń finansowanych przez pacjenta, pacjentowi przedstawiony zostaje plan leczenia oraz kosztorys proponowanego rozwiązania (I_5/03/1).

4.    Płatności dokonywane są przez pacjentów w następujący sposób:

·           za świadczenia pacjent płaci bezpośrednio po zakończeniu ich udzielania;

·           każdorazowo pacjent dokonuje wpłaty w Kasie/ Rejestracji na podstawie dokumentu - potwierdzenie wykonania usługi/zamówienia (I_5/03/2);

5.    Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonuje się w formie gotówkowej  lub za pomocą karty płatniczej,  na podstawie potwierdzenia wykonania usługi/zlecenia.

6.    Nie ma możliwości regulowania płatności za wykonaną usługę w formie przelewu
(tj. wpłaty na konto).

7.     Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży w systemie ratalnym ani nie udziela świadczeń kredytowych.

8.    Każda indywidualna wpłata Pacjenta jest fiskalizowana przez kasjera lub pracownika rejestracji, a Pacjent otrzymuje paragon fiskalny. Na życzenie Pacjenta, do paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura VAT. W przypadku, gdy faktura wystawiana jest na podmiot gospodarczy, pacjent przed zarejestrowaniem powinien poinformować o tym fakcie a następnie podać nr NIP. Wystawienie faktury VAT na podmiot gospodarczy po wystawieniu paragonu fiskalnego nie jest możliwe.

9.    W stosunku do osób, które nie dokonają należnych opłat za wykonane na ich rzecz usługi zdrowotne, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. podejmuje odpowiednie kroki prawno-windykacyjne.

10.  Ewentualne koszty związane z odzyskaniem wierzytelności ponosi pacjent.

 

 

 

 

 

§ 8 Leczenie przy udziale osób kształcących się

 

1.      W udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą brać udział studenci zdobywający kwalifikacje do  wykonywania zawodu medycznego,  pod bezpośrednim nadzorem lekarzy stomatologów. 

2.      Z możliwości leczenia powiązanego z realizacją przez UCS działalności naukowo-dydaktycznej mogą korzystać wyłącznie osoby o określonym stanie klinicznym, w liczbie zabezpieczającej realizację danej formy kształcenia lub programu badawczego.

3.      Kwalifikacji pacjentów do leczenia według określonych kryteriów klinicznych dokonuje lekarz stomatolog lub specjalista będący nauczycielem akademickim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prowadzący zajęcia kliniczne z uwzględnieniem zakresu i możliwości realizacji świadczeń w ramach procesu dydaktycznego.

4.      Usługi zdrowotne realizowane w ramach procesu dydaktycznego udzielane
są wyłącznie w trakcie trwania roku akademickiego, tj. od października do czerwca, zgodnie z harmonogramem zajęć klinicznych.

5.      Terminy wizyt w ramach zajęć klinicznych ustalane są w poszczególnych poradniach przez asystentki i higienistki stomatologiczne pod nadzorem lekarza.

6.      Dwukrotne niestawienie się na wyznaczony termin skutkuje brakiem możliwości ustalenia kolejnego terminu wizyty.

 

§ 9 Skargi i wnioski

 

1.      Pacjent ma prawo zgłaszać swoje uwagi (skargi i wnioski) do Dyrektora Medycznego UCS, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Adresy powyższych instytucji umieszczone są na tablicy informacyjnej przy Rejestracji.

2.      Skargi i wnioski do Dyrektora Medycznego mogą być wnoszone:

·         pisemnie - na adres: Bytom (41-902), ul. Plac Akademicki 17, pok. 322,

·         drogą elektroniczną - adres e-mail: kancelaria@acstom.bytom.pl,

·         ustnie - w siedzibie UCS, w wyznaczonych terminach: środa
w godz.: 8:00-10:00, pokój 322 - zgodnie z przyjętym protokołem składania skarg  i wniosków (I_5/05/1).

3.      Wszystkie złożone skargi zostają odnotowane w Rejestrze Skarg i Wniosków (I_5/05/2), prowadzonym w Biurze Zarządu.

4.      Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego skargę lub   wniosek  pozostawione zostaną bez rozpoznania.

5.      Rozpatrzenie skarg i wniosków odbywać się będzie bez zbędnej zwłoki.

6.      W sytuacjach złożonych - tzn. gdy konieczne jest dogłębne zbadanie sprawy z uwagi na stopień jej zawiłości, w terminie do 30 dni od dnia wpływu skargi lub wniosku
w sposób.

7.      Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Medyczny po pisemnej konsultacji
z kierownikiem poradni lub  z osobą, której skarga lub wniosek dotyczy.

8.      O wyniku rozpatrzenia skargi lub wniosku składający zostaje poinformowany adekwatnie do sposobu jej wniesienia.

 

 

§10 Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

1.      Podstawą udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej jest złożenie pisemnego wniosku  - Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej  (P_5/16), który można pobrać:

·         w Rejestracji,

·         ze  strony internetowej.

2.      Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej znajdującej się w UCS SUM w Katowicach sp. z o.o., można składać:

·         od poniedziałku do piątku w dni robocze w  Rejestracji w godz. 07:45 - 19:00,

·         przesłać pocztą na adres Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Bytomiu,

·         przesłać drogą elektroniczną skan wypełnionego wniosku na adres: kancelaria@acstom.bytom.pl

3.      Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki.

4.      Odbiór dokumentacji medycznej odbywa się w Rejestracji od poniedziałku
do piątku w godz.: 07:45 - 19:00. Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość pacjenta/przedstawiciela ustawowego/osoby upoważnionej dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem. Dokumentacja może zostać przesłana listowanie na koszt adresata albo udostępniona przez e-mail.

5.      Każdy pacjent może zapoznać się osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela
ustawowego, albo upoważnionej osoby ze swoją dokumentacją medyczną
w miejscu udzielania świadczenia - w godzinach pracy podmiotu udzielającego świadczeń  zdrowotnych -  w obecności pracownika UCS. Wgląd do dokumentacji medycznej odbywa się na miejscu w UCS nieodpłatnie.

6.      Pacjent jest zobowiązany do odebrania wnioskowanej dokumentacji w terminie
do 30 dni od daty złożenia wniosku, po tym terminie zostaje ona przekazana
do zniszczenia. W przypadku ponownego wniosku o udostępnienie tej samej dokumentacji, która była już przygotowana a pacjent jej nie odebrał, podlegać ona będzie opłacie. Wyjątek stanowi dokumentacja medyczna Poradni Ortodoncji udostępniana na wniosek pacjenta, który zaznaczył we wniosku, iż odbierze dokumentację osobiście przy kolejnej wizycie. W stosunku do takiej dokumentacji zasady przewidziane w niniejszy punkcie stosują się w przypadku nie dokonania przez pacjenta odbioru dokumentacji w trakcie kolejnej wizyty w Poradni.

7.      Wyniki badań zlecanych przez lekarzy Poradni UCS w wersji cyfrowej, bezpośrednio po badaniu udostępniane są zlecającemu badanie. W przypadku badań zleconych przez podmioty zewnętrzne, wynik badania w wersji cyfrowej otrzymuje pacjent.

8.      Kopie zdjęć wydawane są odpłatnie tylko w przypadku wykonywania duplikatu
  na życzenia pacjenta.

9.      Zdjęcia załączone do historii choroby udostępnia Rejestracja, pacjent zobowiązuje
się do ich zwrotu po wykorzystaniu. Pacjent pokwituje ich odbiór podpisem
w Rejestrze wypożyczonych zdjęć rentgenodiagnostycznych.

10.  Zasady odpłatności za udostępnienie dokumentacji medycznej określa Regulamin Organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.

 

§11 Obowiązki pacjenta

 

Pacjent Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii zobowiązany jest do:

·         zgłoszenie się do Rejestracji przed  pierwszą wizytą w każdej poradni UCS celem założenia dokumentacji medycznej, złożenia stosownych zgód oraz oświadczeń,

·         potwierdzenia tożsamości w dniu wizyty poprzez okazanie dowodu tożsamości
ze zdjęciem,

·         podania aktualnego miejsca zamieszkania i nr telefonu oraz aktualizowania tych danych w przypadku zmiany;

·         w przypadku osób małoletnich podania danych osobowych rodziców (rodzica)
lub opiekunów prawnych  oraz podpisania przez nich stosownych oświadczeń,

·         oświadczenia się, co do zgody na udostępnianie dokumentacji medycznej i wskazania ewentualnych osób uprawnionych;

·         przekazania istotnych dla procesu leczenia informacji o stanie zdrowia oraz udzielania zgodnych z prawdą  odpowiedzi na pytania podczas wywiadu lekarskiego,

·         zaakceptowanie planu leczenia poprzez wyrażenie pisemnej zgody na leczenie
lub odmowy zgody na leczenie w formie pisemnej;

·         dokonanie wpłaty za świadczenia odpłatne w dniu wizyty, na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie,

·         poinformowanie o odwołaniu/zmianie terminu wizyty co najmniej na 2 godziny przed ustalonym terminem wizyty, rezygnacji z zabiegu chirurgicznego co najmniej na dzień przed ustalonym terminem zabiegu chirurgicznego,

·         przestrzeganie aktów prawa wewnętrznego - w tym niniejszego Regulaminu,

·         poszanowanie ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i zachowania w stosunku
do innych pacjentów oraz personelu Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.

 

 
 

Zarządzenie Nr 35/2024

Prezesa Zarządu
Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.
z dnia 10.04.2024 r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 23/2024 z dnia 28.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyjmowania Pacjentów w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.

 

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Aktu Założycielskiego zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.         W związku ze zmianą nazwy domeny należącej do Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach spółka z o.o z ilekroć w treści Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 23/2024 z dnia  28.02.2024r.  użyta była domena acstom.bytom.pl zastępuje się ją ucsum.pl.

 

2.         Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia

 

§9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Skargi i wnioski do Dyrektora Medycznego mogą być wnoszone:

·         pisemnie - na adres: Bytom (41-902), ul. Plac Akademicki 17, pok. 322,

·         drogą elektroniczną - adres e-mail: kancelaria@ucsum.pl,

·         ustnie - w siedzibie UCS, w wyznaczonych terminach: środa
w godz.: 8:00-10:00, pokój 322 - zgodnie z przyjętym protokołem składania skarg  i wniosków (I_5/05/1).”

 

§ 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie „Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej znajdującej się w UCS SUM w Katowicach sp. z o.o., można składać:

·         od poniedziałku do piątku w dni robocze w  Rejestracji w godz. 07:45 - 19:00,

·         przesłać pocztą na adres Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Bytomiu,

·         przesłać drogą elektroniczną skan wypełnionego wniosku na adres: kancelaria@ucsum.pl

 

§ 2

Zobowiązuje wszystkich pracowników komórek organizacyjnych do zapoznania się z treścią Zarządzenia. Nadzór nad wykonaniem powierza się Dyrektorowi Medycznemu.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                                          

 

 

 


 

 

 


Opublikował: Piotr Makowski
Publikacja dnia: 09.04.2024, 14:36
Dokument oglądany razy: 437
Podpisał: Piotr Makowski
Dokument z dnia: 01.03.2024